#P1053. HDSF大学保研机试-2022-Minimum_Sum

HDSF大学保研机试-2022-Minimum_Sum

题面

你有一个序列a1,a2,...,ana_1,a_2,...,a_n,然后给你一些区间[l,r][l,r].对于每一个区间,你需要找到下式的最小值,对于所有可能的xx

i=lrxai\sum_{i=l}^{r}|x-a_i|

输入格式

第一行一个整数N(N105)N(N \leq 10^5) 代表序列长度。

接下来一行有NN个正整数ai(1ai109)a_i(1 \leq a_i \leq 10^9),用空格隔开。

接下来一行一个整数Q(1Q105)Q(1 \leq Q \leq 10^5),代表询问的区间次数。

接下来QQ行,每行一个区间l,r(1lrN)l,r(1 \leq l \leq r \leq N)

输出格式

输出QQ行。每行代表对应的区间的结果。

样例

input

5
2 3 3 4 4
3
1 2
2 2
2 5

output

1
0
2